Vinař roku 2016
Pravidla soutěže „Můj Vinař roku 2015“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Můj vinař roku 2015“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Český archiv vín s.r.o.,Vrážská 73/10 Praha 5 , IČ:25744666 (dále jen „pořadatel“).

2. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže či organizátora soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 Občanského zákoníku. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor nebo Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla, cíleně narušili nebo se pokoušeli narušit fungování platformy http://vinarroku.cz/muj-vinar-roku-2015/ a nebo zkreslit celkové výsledky soutěže a to jakýmkoliv způsobem.

3. Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Účastník se zapojí do soutěže tím způsobem, že se od 15.7. do 18.8.2015 zaregistruje na http://vinarroku.cz/muj-vinar-roku-2015/ a odešle hlas.

4. Soutěžní registrace

Pro řádnou registraci do soutěže musí soutěžící v rámci formuláře na http://vinarroku.cz/muj-vinar-roku-2015/ vyplnit řádně následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu, dát hlas jednomu z vinařství přihlášených do soutěže „Vinař roku 2015“ a dále musí zaškrtnout políčko se souhlasem s pravidly a zpracováním osobních údajů v rámci soutěžního formuláře a vše odeslat přes dané internetové stránky.

Za soutěžícího se považuje osoba, která splnila podmínky dle čl. 3 těchto pravidel a která je uvedena v rámci soutěžního formuláře.

Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího tak, že vyzve soutěžícího k vydání písemného čestného prohlášení s ověřeným podpisem o tom, že je platným soutěžícím, který je uveden v rámci soutěžní registrace a že splňuje veškeré podmínky pro účast v soutěži (tj. zejména podmínky uvedené v čl. 3 pravidel). Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní formuláře vyplněné v jiném než předepsaném tvaru, doručené mimo dobu konání soutěže či jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních formulářů.

Soutěže se může každý účastník zúčastnit pouze jedenkrát.

5. Výhry v soutěži

1x – Víno na rok zdarma – tedy láhev vína na každý kalendářní den v roce

1x – Kombinovaná lednice Whirlpool z nové řady Supreme NoFrost model BSNF 8452 OX

5x – Předplatné časopisu Wine&Degustation

5x – Sada prémiových olejů z lisovny Hanys

10x – Kniha Průvodce nejlepšími víny České Republiky

Výherce cen určí losování na nádvoří zámku v Dobřichovicích u Prahy dne 29.8.2015.

Informaci o výhře se soutěžící dozví přímo při losování, nebo po losování na soutěžní www stránce. Ceny budou předány výhercům ihned po vylosování. Výhercům, kteří se nezúčastní losování osobně bude zaslán informační email o výhře a způsobu jejího předání.

Pro vznik nároku na výhru je výherce povinen v rámci čestného prohlášení řádně vyplnit veškeré údaje včetně adresy pro doručení výhry a prokázat podmínky účasti uvedené v článku 3 těchto pravidel. Úplné a řádné vyplnění veškerých údajů včetně úředně ověřeného podpisu je nutné pro správné spárování soutěžní registrace a zaslání výhry.

Hlavní výhry budou výhercům zaslány nejpozději do dvou měsíců od ukončení soutěže, a to na výhercem uvedenou kontaktní adresu v rámci čestného prohlášení. Adresa pro doručování hlavních výher musí být na území České republiky.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu v rámci čestného prohlášení, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Provedením soutěžní registrace projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastí v soutěži (tj.odesláním hlasu a registračního formuláře) souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa (dále jen „Údaje“) do databáze: Český archiv vín s.r.o., Vrážská 73/10 Praha 5, IČ:25744666 (dále jen „Správce“).

Účastí v soutěži uděluje soutěžící Správci souhlas ke zpracování Údajů pro účely (i) zasílání nabídek obchodu a služeb Správcem jakoukoliv formou, a to po dobu 3 let od poskytnutí těchto Údajů soutěžícím Správci.

Správce je oprávněn při zpracování Údajů soutěžícího, využívat třetí osoby – zpracovatele dle svého výběru, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle ustanovení § 6 zákona č. zák. č. 101/2000 Sb.

Zpracovatelem Údajů je: Český archiv vín s.r.o., Vrážská 73/10 Praha 5, IČ:25744666 nebo jiný zpracovatel určený Správcem.

Údaje budou zpracovávány elektronicky. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se soutěžící na něj může obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící dále s tím, aby jej Správce informoval o svých produktech a službách (včetně anket), prostředky elektronické komunikace a jinými možnými komunikačními způsoby na kontakty předané Správci s označením jako obchodní sdělení. Všechny obchodní sdělení zasílané Správcem obsahují jasný online odkaz, na který může soutěžící zaslat žádost o zrušení zasílání obchodních sdělení, takže svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící kdykoliv snadno odvolat.

Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na webové stránce http://vinarroku.cz/muj-vinar-roku-2015/ v souvislosti s prezentací výsledků soutěže a případně také v jiných reklamních materiálech či periodikách pořadatele a/nebo organizátora. Tento souhlas může soutěžící kdykoli písemně odvolat.

Účastníci dále výslovně souhlasí s tím, že mohou být pořizovány a výše uvedeným způsobem zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

7. Další ustanovení

Po dobu trvání soutěže je zřízena na telefonním čísle 257810685 telefonická infolinka a to v pracovní dny od 9:00 do 18:00.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědni za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za nedoručení či ztrátu výher Českou poštou nebo jiným dodavatelem kurýrní služby.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na http://vinarroku.cz/muj-vinar-roku-2015-pravidla-souteze/ a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.

Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže a organizátor soutěže obdrží po jednom z nich.

V Praze dne: 1.7.2015

HLAVNÍ PARTNEŘI

VYaMakroHobra ŠkolníkČeský archiv vínKorunníaquatest

ODBORNÍ PARTNEŘI

Vinařská asociaceAsociace sommeliérů

 PARTNEŘI

Český rozhlas RadiožurnálČeský rozhlas RadiožurnálPraha 2Wine DegustationStavitelství ŘehořApetit, logoSommelier Hotel a RestaurantRiedelgepardShirazCodeLOGO_whirpool300x270LOGO_hanys300x270 MZe300x270VINOGRAF_LOGO_II

PODPORUJÍ

Vinařský fond